نکته ها

درخواست حذف این مطلب

تا امروز، با ه نی که همکیش من نبود مخالفت می ورزیدم. لکن امروز دل من پذیرای همه ی صورت ها شده است؛ چراگاه آهوان است و بتکده ی بتان و صومعه ی راهبان و کعبه ی طائفان و الواح تورات و اوراق قرآن. دین من اینک، دین عشق است، و هرجا که کاروان عشق برود دین و ایمان من هم به دنبالش روان است.#محی_الدین_ابن_عربی

#عبدالکریم_سروش

@daar_vag