بهار جاویدان / محسن صلاحی راد

درخواست حذف این مطلببه مناسبت نودمین زادروز #هوشنگ_ابتهاج_سایه
ای تو آن «باغبان» که «می شنوم»

همچنان «مژدۀ گل» «از چمنت»؛

«قاصدی کو»، امین و راه شناس،

تا رساند «سلام»ها «ز منت»؟خیلی وقت ها دوستانم ازم شنیده اند که احمد شاملو را بزرگ ترین شاعر معاصر خوانده ام؛ از سوی دیگر، دوستان نزدیک و محرمی هم بوده اند که دیده اند وقتی از سایه اسم می برم انگار از حافظ اسم برده باشم، چنان در نظرم شعرش عزیز است و بلندمرتبه. چگونه این تناقض را می توان حل کرد؟ سایه خود در خاطراتش می گوید که با شاملو سر شعر اختلاف داشته اند اما این اختلاف هرگز مانع از صمیمیت و دوستی شان نشده (پیر پرنیان ش، ج ۲، صص ۹۱۴-۹۱۵ [میلاد عظیمی و عاطفه طیه در صحبت سایه، ۲ ج، تهران، سخن، چ ۸، ۱۳۹۳])؛ از سوی دیگر، هر دو با یک عزیز بی مانند دوست بوده اند: مرتضی کیوان، که نشده ی تا امروز با سایه و در طول حیات شاملو با او بنشیند به خلوتِ امنِ خاطرات و، این میان، از زبان آن دو نامی از مرتضی کیوان نشنود (همان، ج ۲، صص ۹۰۶-۹۰۷)... غریب است.


باری، اگر شعر احمد شاملو را در کنار شعر فروغ فرخزاد نمایندۀ تامّ احوال انسانِ معاصر بدانیم، انسانِ جهان وطن و آشنای تن، شعر هوشنگ ابتهاج (سایه) را باید چکیدۀ بی مانندی از کل ادوار شعر فارسی دری بخوانیم که، در آن ها، حکیمی عاشقْ دردهای امروزِ وطن را به داغ های ایرانیان در طول تاریخ پیوند زده است...


«بهار جاویدان» را فروردین ماه ۱۳۸۲ خطاب به سایه و در جوابِ شعرهایش نوشتم. آبان ماه ۱۳۸۵ اولین بار، به پایمردی محمدرضا شفیعی کدکنی، حضوری برایش خواندم. در مجموعه شعر سومم از فراهنگ زمان ها منتشرش ، مجموعه ای که به تمامی به او و یار دیرینه اش شفیعی کدکنی تقدیم شد، و دادماه ۱۳۹۴ کتاب درآمد و داغ داغ در ت منزلش رونمایی شد...


تاکنون چندین شعر خطاب به او نوشته ام یا به او تقدیم کرده ام، اما گمان می کنم هنوز هم، بعد از گذشت چهارده سال و ده ماه و دوازده روز، بهتر از «بهار جاویدان» بلد نشده ام خطابش کنم:


چه باشکوه و چه زیباست شیوۀ سخنت

هزار بوسۀ شیرین فدای آن دهنت

چه فتنه هاست به دل از صدای تیشۀ عشق

که هست آتشِ سوزان به جانِ کو نت

کجا خموش شود نایِ تو؟ که هر دمِ عمر

هزار نغمۀ نو زاید از غمِ کهنت

نسیمِ صبحْ نویدِ بهارِ گم شده را

بمان که باز رساند به بویِ پیرهنت

چو بردمد نفسِ آن بهارِ جاویدان

دوباره رونقِ رویش دهد به این چمنت

چه غم چو باز نیاید به جویِ خشکِ تو آب؟

هنوز خونِ دلم می رسد به یاسمنت

چه غم اگر که دلت در وطن غریب شده ست؟

کنون که صدرِ دلِ ماست، سایه جان، وطنت

قلم به دستِ تو زد بوسه تا که از سرِ لطف

به پایکوبی اش آری تو نیز با سخنت.
#محسن_صلاحی راد

تهران، ۶ اسفند ۱۳۹۶


https://t.me/mohsensalahierad/75


@mohsensalahirad