فریبکار /محسن صلاحی راد

درخواست حذف این مطلب«طاقت بیار، یار! دمی نیست تا بهار!»

در گوشِ تک درخت نسیمِ فریبکار

این گفت و رفت بی غمِ فردای روزگار...#محسن_صلاحی راد 


http://t.me/nokhosrovanipoetry