چشمهای سبزـآبی ات/ مهدی عاطف راد

درخواست حذف این مطلب


چشمهای سبز-آبی ات به رنگ آسمان صاف و پاک بامدادی است

چشمهای سبز-آبی تو چشمه سار شور و شادی است.

 

آه، آه از آن دو چشم دل گشا که آشیان مهربانی است

روح بخش لحظه های تابناک زندگانی است

معنی تمام چیزهای نیک و پاک و ساده و قشنگ

معنی تمام چیزهای دل پسند ماندگار

معنی تمام چیزهای ناب دل سپردنی

معنی تمام شعرهای عاشقانه ی لطیف

معنی تمام قصه های خوب روزگار شاد کودکی

مظهر صداقت و صمیمیت

مظهر صفا و صلح و دوستی

چشمهای آسمانی ات

چشمهای تابناک آفت ات

چشمه سار مهربانی ات.

 

با خودش مرا

می برد به ای دور

می برد به زادگاه بهجت و سرور

می برد به چشمه سار نور

می برد به بیکرانه های شعر و شور

می برد به سرزمین عشقهای را ک

می برد به دوردستهای مه گرفته و اثیری خیال

می برد به اوج بی نهایت کمال

بس فراتر از مقام چالش همیشگی ممکن و محال.

 

چشمهای سبز-آبی تو شاعر چکامه های ناسروده است

رهگشای امتدادهای ناگشوده است

و گشایش در هزارلایه ی هزارها قفس.

 

یام می دهند چشمهای سبز-آبی تو زخمهای قلب خسته ی مرا

اعتماد می کنم به برق اعتمادآفرینشان

برق تابشی که دارد از تشعشع درون آفت ات نشان.

 

چشمهای سبزـآبی ات معلم همیشه ب د من است

هوشمند و باذکاوت و فهیم

تیزبین و ژرف کاو

درس دوستی می دهد به من

درس ساده زیستن

درس مهربانی و صفا

درس نیک بودن و رهایی از بدی

درس اوج گیری و فراشدن به دوردستهای بی کران

و گریز از پلیدی و تباهی و سقوط.

 

چشمهای سبز-آبی ات اجازه ام نمی دهد که دل به یأس بسپرم

و اجازه ام نمی دهد که برکشم ز راه روشنی و شادی و امید دست

و نمی دهد اجازه تا شود هراس و شک و یأس چیره بر دلم.

 

بامداد روشنی که همرهت به بیکرانه های دور رهسپار می شدم

گفت چشمهای سبز-آبی ات به من:

"لحظه های مهربانی و صمیمیت غنیمتند

قدرشان بدان و مغتنم شمارشان که لحظه های نیک بختی حقیقی اند

لحظه های ارجمند پی بدیل

و مرو به هیچ راه دیگری به جز بزرگ راه دل گشا و باصفای دوستی

این حقیقت همیشه راست را بدان که هیچ گاه

هیچ راه دیگری ندارد ارزش روان شدن در آن

گرچه خوش نما

گرچه دل فریب

گرچه ساده سیر و فارغ از فراز و شیب

و بدون پیچ و خم

و بدون حس خستگی رهسپاری همیشگی..

هیچ راه دیگری ندارد ارزش روان شدن در آن، بدان، بدان، بدان..."

 

چشم های سبزـآبی تو رهنمای مشفق من است

چشمهای سبزـآبی ات برای من همیشه آشیانه ی یگانه و پناهگاه ایمن است.