چرا امروز به «نوخسروانی» نیاز داریم؟/ علیرضا قاضی مقدم

درخواست حذف این مطلب


 

نوخسروانی، هدیه ای بود که اخوان ثالث به شعر معاصر فارسی داد. اگرچه این هدیه، چنان که سزاوار و حق شناسانه بود، دیده نشد. علی عباس نژاد در سال های آغازین دهه هشتاد به آن روی آورد و از سال ۸۳ نوخسروانی سرایی را آغاز کرد.
تا امروز سه کتاب از وی منتشر شده که بخشی از «پرنده بودن» (روزبهانر۱۳۸۷) به قالب نوخسروانی و «سه گاهی» که ابداع خود وی بر پایه نوخسروانی است اختــصاص دارد و کتاب های «بر یادگار قــمری هـمخون» ( آوای کلارر۱۳۸۹ر برنده جایزه کتاب سال شعر جوان ۱۳۹۰) و «ابرهای شهرک سیمانی» (آوای کلارر۱۳۹۱) به تمامی به این دو قالب اختصاص دارد. از نگارنده نیز کت با نامه «آه در مه» (آوای کلارر۱۳۹۰) منتشر شده است که نیمی از آن به تجربه و دغدغه سرودن نوخسروانی اختصاص دارد. آنچه فصل مشترک نگاه نگارنده این متن و علی عباس نژاد است، باورمندی به پیشینه روشن و تاریخی این قالب، احترام به اخوان ثالث در مقام پیشگام نوخسروانی سرایی و علاوه بر همه اینها درک و تعریف مشترک از این قالب شعری است.
اگر از این مطلب، که در تاریخ ادبیات باستانی ایران چه نیازی به قالب خسروانی بوده که موجب شکل گیری این قالب شده است و از چه رو دیگر در صحنه ادبیات رسمی اثری در این قالب خلق نشده بگذریم و نیز از این که اخوان ثالث چه نیازی به باز زنده سازی این قالب با نام «نوخسروانی» احساس می کرده، و باز هم چرا با اقبال خود اخوان و جامعه ادبی آن روز مواجه نشده است، نخواهیم سخنی به میان آوریم، بیایید از خود بپرسیم که چه نیازی است که شاعر امروز در سه مصراع موزون که اولی و آ ی هم قافیه باشند بسراید؟
البته با این نگاه، می توان این پرسش را هم مطرح کرد که چرا هنوز دوبیتی و ربــاعی و غزل و مــثنوی می سراید؟ پاسخ این سؤال این است که: «خب نو خسروانی را هم می سراید!» پس بیایید بپرسیم «چرا نسراید؟» چرا از قالبی که در تاریخ ادبیاتش مسبوق به سابقه است، استفاده نکند؟
چرا امروز که مخاطب حرفه ای شعر، حتی کمتر وقت و حوصله خواندن حتی غزل هفت ـ هشت بیتی را دارد و اگر هم بخواند به ندرت در حافظه اش می ماند، شاعر از این قالب به عنوان میراثی ادبی که کوتاه است و اگر درخور و شایسته نیز باشد، به واسطه کوتاهی به یاد ماندنی است، استفاده نکند؟
چرا قالبی که تمام ظرفیت های زیبایی شناسانه زبان شع ارسی را؛ از بحور عروضی و قافیه دار بودن و نیز دیگر آرایه های ادبی کهن و معاصر؛ در کنار امکان پرداختن به مضامینی بسیار متنوع از عاشقانه و عارفانه تا فلسفی و اجتماعی دارد و در عــین کوتاهی ـ همــچون تک بیـت های سبک هندی و شاه بیت های غزل های عراقی ـ می تواند حامل عمیق ترین شه ها باشد، مهجور بماند؟
بزرگی در نامه ای به دوستی از اینکه «وقت بیشتری» نداشته که «نامه کوتاه تری» برایش بنویسد، عذر خواسته بود. هنرمند امروز اگر بتواند شه اش را به عنوان مثال در ظرفی به گنجایش دو واحد به مخاطب عرضه کند، ولی در ظرفی مثلاً به گنجایش چهار واحد همان مضمون را ـ و نه بیشتر و بهترـ به مخاطب ارائه دهد، به عنوان هنرمند در حق هنر و در جایگاه انسان عصر سرعت به مخاطب ظلم کرده است.
آیا نوخسروانی، فرصتی برای آشتی بین زندگی امروزی و روزمره با قالب های شعرکلاسیک در چارچوب قواعد ادبی امروز نیست؟ آیا قرار است هنوز هایکوی ایرانی با ترجمه ی هایکوی ژاپنی مو نزند؟ قصد برابر نهادن نوخسروانی و هایکو را ندارم، اما در کنار اشتراک های فرمی، نوخسروانی سرایی در نوع نگاه به جهان پیرامون هم با های رایی قرابت هایی دارد. اما آنچه هایکوی ایرانی می خوانندش، تنها به این دلیل که به زبان فارسی سروده می شود، هایکوی ایرانی نامیده می شود؟
در بند انگاره های موروثی و اکتس بودن مذموم است، اما شهروند ایرانی ـ شهری و روستایی و امروزی و دیروزی ـ کلام را آهنگین می پسندد. دختر قالیباف در چله خانه می خواند و می بافد و پیر عارف در بازار مسگرهای شهر از ضرب موزون چکش و سندان به سماع در می آید. رِنگ و آهنگ، با گوشت و خون عام و خاصِ ایرانی تنیده شده ست.
غلط یا درست، شهروند امروز ایرانی کلام موزون و مقفا را نه اگر نظم، شعر می داند و این همان قرارداد نانوشته ی ارزشمند بودن موسیقی و ریتم است. آنچه در قالب های شعری بدون وزن ایران به عنوان موسیقی درونی شناخته می شود، هنوز نتوانسته خود را بر موسیقی سنتی و حتی امروزی این سرزمین تحمیل کند. کاری که قالب های کلاسیک شعری به مدد بهره گیری از بحور عروضی قدرتمندانه در آن موفق بوده اند.